Cursusbank logo Zieke werknemer – tweedaagse - dag 2

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntMfN:
6
duratie1 dag
Breukelen
595,-

NOV 2021

30

Zieke werknemer – tweedaagse - dag 2

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan?

De keuze van deze tweedaagse cursus is de arbeidsrechtelijke invalshoek. Alle actualiteiten van het afgelopen jaar en de belangrijke rechtspraak komen aan de orde.

Dag één start met de rol van de bedrijfsarts en wordt gevolgd door ziekte bij sollicitatie/ziekmelding en verzuimbegeleiding. In de middag wordt er ingegaan op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en het meewerken aan herstel waarna de docent afsluit met de Wet Verbetering Poortwachter.

Tijdens de tweede dag staat het ontslag van de zieke werknemer centraal met daarbij uiteraard aandacht voor de arbeidsvoorwaarden en de problematiek passende arbeid-bedongen arbeid. Aan het einde van de ochtend komt de mediator aan het woord. De middag start met de wijziging van arbeidsvoorwaarden bij ziekte en er wordt afgesloten met de ins en outs van ontslag van een zieke werknemer. Zo krijgt u in twee dagen een volledig beeld hoe te handelen in geval van een zieke werknemer!

NIVEAU 
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

PUNTEN
Dag 1:

  • NOvA 6 PO-punten
  • MfN 6 punten cat. 2
  • Hobéon SKO 3 punten
  • AbSg 6 punten bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 

Dag 2:

  • NOvA 6 PO-punten
  • MfN 6 punten cat. 2
  • Hobéon SKO 3 punten
  • AbSg 6 punten bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 

VOOR WIE 
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

Niet-juristen: bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, mediators, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

PRIJS 
EUR 545,- per dag exclusief BTW. Voor deelname aan beide dagen is de prijs EUR 995,- excl. BTW. U geniet dan een voordeel van EUR 95,-.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

SYLLABUS 
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.


Programma

Dinsdag 30 november 2021, 9:00 uur tot 17:00 uur

 

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.15 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden bij ziekte
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden: wanneer wel/niet en hoe dan?
– beroep op eenzijdig wijzigingsbeding mogelijk?
– rol van het goed werknemerschap
– wijziging van suppletieregeling
Mr. D.J. Buijs/mw. mr. C.J. Frikkee*

11.15 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 13.00 uur Ontslag van een zieke werknemer: wanneer (niet)?
– rol van het opzegverbod bij ziekte
– verval van het opzegverbod bij ziekte
– ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de kantonrechter en doorbreking van het opzegverbod
– het deskundigenoordeel bij ontslag
– ontslag op staande voet
– ontslagvergoedingen
– wederzijds goedvinden

Op het grensvlak…ziek of verslaafd?
– drugs en alcohol op het werk
– ziek of wangedrag?
– rol van bedrijfsarts
– behandelplan en rol werkgever
– loondoorbetaling: wiens risicosfeer?
– overplaatsing van de werknemer
– ontslag wegens drugs- of alcoholgebruik
– verplichting tot medewerking aan drugs- of alcoholtest?
Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. C.J. Frikkee*

13.00 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 15.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation
- wat is een conflict: definities
- conflict en ziekte in de arbeidsrelatie: conflictdiagnose met CH-stijl en escalatieladder
- betrokkenen mediation: verwijzers, partijen
- wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplosdenken’
- mediationproces: belangrijke aspecten
- checklist mediation: wanneer, aandachtspunten
Mevrouw mr. H. Groen

15.30 – 15.45 uur Pauze

15.45 – 17.00 uur De UWV-ontslagprocedure in relatie tot de zieke werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer
–  enkele ontslagcijfers
–  de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
–  toepasselijke wet- en regelgeving en uitvoeringsregels ontslag
  het aanvraagformulier voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer
–  ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
* toetsingscriteria
* rol bedrijfsarts
* reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:64
* start en einde herplaatsingsplicht
* herplaatsing met behulp van scholing
* het begrip passende arbeid onder de Wwz
* jurisprudentie in het kader van herplaatsing
–  deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid: mogelijk of niet?
–  deskundigenadvisering door UWV-Sociaal Medische Zaken (SMZ), wanneer nog aan de orde?
–  ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van een zieke werknemer: wanneer wel/niet mogelijk?
–  de extra bescherming van de arbeidsgehandicapte werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  de Regeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid

Mr. J. Meijer

17.00 uur Afsluiting

 * wisselend per locatie


Docent(en)

Mw. mr. C.J. Frikkee
raadsheer bij het Hof Den Haag (voorheen kantonrechter)

mr. J. (Jan) Meijer
Jan Meijer is werkzaam bij het Landelijk management van de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV. In deze hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor het beleidsmatig aansturen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf op het terrein van de uitvoering van de ontslagtaak en onderhoudt hij de contacten met onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, branche-organisaties, de wetenschap en de Stichting van de Arbeid. Onder zijn vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zijn de Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid tot stand gekomen. Daarnaast is hij redacteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en spreekt hij regelmatig op congressen van het Instituut voor Arbeidsrecht, Lexlumen, RPMS, SRA etc. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

mevrouw mr. H. Groen
mediator bij MediationPoint mediator bij MediationPoint


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Zieke werknemer – tweedaagse - dag 2
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
MfN
6 punt(en)
Studie uren:
6
Adres

Van der Valk Hotel Breukelen

Stationsweg 91

3621 LK Breukelen

Datum
Dinsdag 30 november 2021
Prijs
€ 595,00
Cursusdagen
30-11-2021, 09:00 - 17:00