Cursusbank logo  Wet Dieren

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
puntKNB:
4
puntNOAB:
4
puntNBPB/BPBI:
4
puntKBvG:
4
puntMfN:
4
duratie1 dag
Den Haag
275,-

Het Wetboek van Strafrecht van 1886 kende al een verbod op dierenmishandeling. Dat verbod was echter vooral gericht op bescherming van de maatschappij en niet het dier, dieren hebben immers geen rechten, zo was de algemene opvatting. Sinds halverwege vorige eeuw is de houding ten aanzien van dierenwelzijn en daarmee de wettelijke bescherming van dieren behoorlijk ontwikkeld. In 1996 is in de toenmalige Gezondheids- en Welzijnswet Dieren (GWWD) een zorgplicht voor houders van dieren opgenomen, inmiddels opgenomen in de Wet dieren. Handhaving van de regels met betrekking tot dierenwelzijn is, mede door de komst van de dierenpolitie, behoorlijk geïntensiveerd. Zowel particulieren als professioneel dierenhouders kunnen met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving te maken krijgen. Recent is het Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing in consultatie geweest. Doel van dat wetsvoorstel is de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak van dierenmishandeling, dierverwaarlozing, regels met betrekking tot dierengezondheid en regels met betrekking tot bijtincidenten te versterken. OM, rechters, toezichthouders en inspecties zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om maatregelen te treffen. Uit dat wetsvoorstel blijkt aldus eens temeer dat de handhaving van dierenwelzijn een speerpunt genoemd kan worden.

Tijdens deze cursus staat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van feiten die op dieren betrekking hebben centraal. Daarbij gaat het met name om de bepalingen van de Wet Dieren en aanverwante regelgeving. Naast het wettelijk systeem en de verschillende handhavingsmogelijkheden, is in de cursus veel aandacht voor de praktijk en worden aan de hand van bestuurs- en strafrechtelijke jurisprudentie veel voorkomende verweren en bewijsproblemen in dierenzaken besproken. Dit maakt de cursus voor zowel advocaten, als officieren van justitie, handhavingsjuristen en handhavers interessant, nu dus ook aandacht besteed wordt aan de eventuele tekortkomingen in rapportages of processen-verbaal. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inbeslagname van dieren, waarbij ook apart aandacht zal zijn voor de handhaving naar aanleiding van bijtincidenten.


Programma

Donderdag 4 maart 2021, 12:30 uur tot 17:00 uur

Programma

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

Wettelijk kader

 • Wet Dieren

  • Gedelegeerde regelgeving: Regeling en besluit houders van dieren

 • Bestuursrecht en/of strafrecht: Awb en Strafvordering

 • Bijtincidenten: art. 425 Sr en de Gemeentewet en Apv

Handhavingsproblematiek

 • Tenlasteleggingsproblematiek art. 2.2 lid 8 Wet Dieren

 • De ondergrens van ‘de nodige zorg’

 • Momentopname

 • Is er wel een zorgonthouding?

Beslag op dieren

 • Wettelijk kader beslag

 • Bestuursrechtelijke mogelijkheden

 • Strafrechtelijke mogelijkheden

 • Dieren als voorwerp, mogelijkheden voor de verdediging


Docent(en)

Jaap Baar
Advocaat in straf- en bestuurszaken bij Kuyp Baar advocaten


Details

Cursusaanbieder
BijzonderStrafrecht.nl Academie
Cursustitel
Wet Dieren
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
4 punt(en)
KNB
4 punt(en)
NOAB
4 punt(en)
NBPB/BPBI
4 punt(en)
KBvG
4 punt(en)
MfN
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

BijzonderStrafrecht cursuslocatie

Koninginnegracht 60

2541 AE Den Haag

Datum
Donderdag 4 maart 2021
Prijs
€ 275,00
Cursusdagen
04-03-2021, 12:30 - 17:00