Cursusbank logo Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames, dag 1

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
5
duratie1 dag
Rotterdam
495,-

Mrt

15

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames, dag 1

Tijdens de eerste dag van deze bijzondere tweedaagse zullen alle aspecten (procedurele en inhoudelijke) rondom bedrijfseconomische ontslagen de revue passeren. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de gepubliceerde rechtspraak rondom de A-grond, waaronder het ANWB-arrest, het KLM-arrest en het Shell-arrest, en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder:

– de gevolgen van de Corona-maatregelen (NOW 1.0, NOW 2.0 en opvolgers) bij het nemen van reorganisatiebesluiten;

– de criteria en procedure die bij een collectief ontslag in acht moeten worden genomen;

– versobering van arbeidsvoorwaarden als alternatief voor ontslag;

– aftoppingsregelingen in sociale plannen;

– diverse vergoedingen;

– de op 20 augustus jongstleden in de Staatscourant gepubliceerde Uitvoeringsregels die zien op de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure en de eveneens op 20 augustus jongstleden gepubliceerde Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen;

– de bedrijfseconomische ontslagtoets zoals UWV deze met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) sinds 1 januari 2020 voor overheidswerkgevers uitvoert.

De tweede dag gaat in op de rechtspositie van werknemers voor, tijdens en na een overname. Naast het medezeggenschapsrechtelijke traject wordt ingegaan op de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en de (on)mogelijkheid van ontslag. Deze dag staat geheel in het teken van de wetgeving rond overgang van onderneming. Aan de hand van rechtspraak van de Europese en de Nederlandse rechter zal achtereenvolgens worden behandeld wanneer sprake is van een overgang van onderneming, welke welknemers (van rechtswege) overgaan en welke arbeidsvoorwaarden voor overgang vatbaar zijn. Ook zal uitgebreid worden stilgestaan bij de recente ontwikkelingen in de rechtspraak en op wetgevingsgebied omtrent overgang van onderneming en faillissement en het spanningsveld dat daarbij ontstaat tussen enerzijds de bescherming van werknemers en anderzijds het kunnen doorstarten van een insolvente onderneming aan de andere kant.

Het is mogelijk de dagen afzonderlijk te volgen. De docenten zullen u wegwijs maken in de complexe regelgeving en de reorganisatie- en overnamepraktijk

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is uw kennis weer volledig up to date. De cursist heeft gedetailleerde kennis van de verschillende ontslagprocedures, van de medezeggenschapsrechtelijke trajecten en van de mogelijkheden (eenzijdig) arbeidsvoorwaarden te versoberen dan wel te harmoniseren.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW per dag. Bij gelijktijdige inschrijving op beide dagen ontvangt u een korting van 10% op de totaalprijs. De prijs bedraagt dan € 890,- exclusief BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het Iva hiervan op de hoogte heeft gesteld.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.
Programma

Maandag 15 maart 2021, 9:30 uur tot 16:15 uur

Cursusdag 1

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

 

09.30 – 11.30 uur   Actualiteiten UWV-procedure

– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?

– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?

– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat zijn de wijzigingen per 1 september 2020?

– aanpassing Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?

– bedrijfseconomisch ontslag versus loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en 2.0)

– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld

– in hoeverre speelt de NOW een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?

– belangrijke aspecten en opletpunten rondom afspiegeling:

Entiteit waarover wordt afgespiegeld: onderneming/bedrijfsvestiging/de gemeente waar arbeidsplaatsen vervallen

Uitwisselbare functies

> de werknemer werkt al enige tijd in een andere functie

> vervallen oude functie en creëren nieuwe functie

Duur dienstverband

Peildatum

Rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties

– belangrijke aspecten en opletpunten rondom herplaatsing:

Start herplaatsingsinspanningen

Redelijke termijn voor herplaatsing

Rol werkgever en werknemer bij herplaatsing

Het herplaatsingsgesprek

Reikwijdte herplaatsing

Norm bij herplaatsing sinds het Shell-arrest van 18 januari 2019
Mr. J. Meijer

 

11.30 – 11.45 uur Pauze

 

11.45– 13.00 uur   Versobering van arbeidsvoorwaarden

het loonoffer: hoe te beoordelen?
– eenzijdige versobering van arbeidsvoorwaarden: zes technieken
* sociale plannen en aftoppingsregelingen
* transitievergoeding bij deeltijdontslag
* transitievergoeding en alternatieve voorziening
* de rol van de opzegverboden bij reorganisatie (in het bijzonder ziekte)
* billijke vergoeding
Mr. D.J. Buijs 

 

13.00 – 14.00 uur Lunch

 

14.00 – 16.15 uur (incl. een kwartier pauze van 15.00 – 15.15 uur)

Het medezeggenschapsrechtelijke traject:

 OR en vakbond

– rol vakbonden: wanneer verplicht en wie?

– Wet melding collectief ontslag

– samenspel tussen OR, vakbond en bestuurder

– de adviesaanvraag van de OR

– gefaseerde besluitvorming

– uitvoeringsbesluit

– betekenis sociaal plan

– toetsing door Ondernemingskamer

– voorlopige voorziening

– praktische aspecten: overheid, media, etc.

Mr. dr. L.C.J. Sprengers

 

16.15 uur Afsluiting


Docent(en)

Dhr. Mr. D.J. Buijs
Kantonrechter bij Rechtbank Midden-Nederland

Dhr. Mr. L.C.J. Sprengers
Advocaat bij Sprengers Advocaten

mr. J. (Jan) Meijer
Jan Meijer is werkzaam bij het Landelijk management van de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV. In deze hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor het beleidsmatig aansturen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf op het terrein van de uitvoering van de ontslagtaak en onderhoudt hij de contacten met onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, branche-organisaties, de wetenschap en de Stichting van de Arbeid. Onder zijn vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zijn de Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid tot stand gekomen. Daarnaast is hij redacteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en spreekt hij regelmatig op congressen van het Instituut voor Arbeidsrecht, Lexlumen, RPMS, SRA etc. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames, dag 1
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
5 punt(en)
Studie uren:
5
Adres

Novotel Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Datum
Maandag 15 maart 2021
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
15-03-2021, 09:30 - 16:15