Cursusbank logo Cursussen voor notarissen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Een notaris heeft de exclusieve bevoegdheid vanuit de wet om op de bovengenoemde rechtsgebieden een authentieke akte te kunnen opstellen en te kunnen verlijden. Een aantal voorbeelden van deze aktes zijn huwelijkse voorwaarden, oprichting van rechtspersonen en levering van een onroerende zaak. Notarieel recht is een specialisatie binnen de studie rechtsgeleerdheid. Als deze studie gevolgd is is dit een voorbereiding op het vak notaris. Een notaris stelt aktes op omdat de wet deze bevoegdheid toekent aan de notaris of omdat iemand of een partij dit verlangt van de notaris.

Een notaris is lid van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en staat onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht en onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer van Toezicht. Een notaris heeft de bevoegdheid verkregen bij wet om authentieke aktes op te maken op het gebied van onder andere:

  • Personen- en familierecht, zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden, verklaring van erfrecht, echtscheidingsakten, et cetera.
  • Rechtspersonenrecht, zoals het opmaken van statutenwijzigingen, oprichtgingsakten, uitgifte van aandelen (emissie), akten van overdracht, et cetera.
  • Onroerendezaakrecht, zoals hypotheekakten, akten van levering, akten in het kader van openbare veiling, et cetera. 

Naast bovenstaande aktes kan iemand of een partij ook vragen om een akte in notariële vorm op te maken.

In de wet staat beschreven wanneer een tussenkomst van een notaris noodzakelijk is voor het opmaken van een akte. De notaris heeft dan ook verplichtingen waaraan hij zicht dient te houden om zijn of haar positie te waarborgen. Het gaat hier dan om:

  • De specifieke kennis van een notaris en de adviserende rol die hij heeft in deze
  • Onafhankelijkheid van de notaris om zijn functie te kunnen vervullen. Deze is vergelijkbaar met de rechterlijke macht
  • Een notaris dient onpartijdig te zijn
  • De verplichting om partijen gedegen voor te lichten over de te verrichten rechtshandelingen die voortvloeien uit de aktes. Hiermee wordt voorkomen dat een notaris misbruik kan maken van zijn positie.
  • De wijze van opstellen, registreren en bewaren van aktes door een notaris. 

Een van de belangrijkste redenen voor het opstellen van een akte door een notaris is om partijen een grotere rechtszekerheid te geven. Een notariële akte geeft iemand of een partij een aanzienlijk sterkere positie in het bewijsrecht dan wanneer er sprake is van geen notariële akte ofwel een onderhandse akte of overeenkomst.

In diverse gevallen kan het zinvol zijn om een notariële akte op te stellen, ook al is dit niet vanuit de wet verplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zakelijke overeenkomst waarin een betaling van een geldsom in voorkomt. Een van de grootste voordelen om deze zakelijke overeenkomst notarieel vast te leggen is de executoriale kracht van de akte. Als één van de partijen de afspraken die voortvloeien uit de akte niet nakomen, kan de andere partij direct beslag laten leggen op goederen van de partij die de afspraken niet nakomt. Dit in tegenstelling bij een onderhandse overeenkomst, hier zal eerst een procedure opgestart dienen te worden bij de rechter.

Notarieel recht

Het notarieel recht is een verwijzing naar de diverse rechtsgebieden waar een notaris in actief is. De voornaamste rechtsgebieden die hieronder vallen zijn personen- en familierecht, ondernemingsrecht en het goederenrecht.

40 resultaten

Sorteer op:

Le­zing Ac­tu­a­li­tei­ten Pen­si­oen­recht III Woens­dag 26 sep­tem­ber 2018 Le­zing 1 Om optimaal op de actualiteiten in te spelen wordt de inhoud van deze lezing later bepaald. Volgende...
punt

NOvA PO: 2 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

230,-

Bestemd voor: notarissen, accountants, advocaten, bankiers, estate-planners, fiscalisten en executeurs-testamentair Wij organiseren op woensdag 26 september 2018 weer een mooi congres dat in het teken staat van "de Woning fiscaal belicht"...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KNB: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

395,-

Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zijn in de praktijk belangrijke en aantrekkelijke vormen voor samenwerking in beroep en bedrijf. De wettelijke regeling van deze personenvennootschappen is vrij summier. Recente...
punt

NOvA PO: 5 punten

punt

KNB: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Nieuwegein

495,-

De toekomst van de eigen woningregeling alsmede onze oudedagsvoorzieningen bij echtscheiding is een zeer actueel thema. Terwijl de fiscale spelregels in twee decennia tot ingrijpende beperkingen en wijzigingen hebben geleid, zijn veel verdergaande...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Nieuwegein

450,-

Bestemd voor: notarissen, (kandidaat) notarissen en estate planners.   Een stappenplan met relevante IPR informatie   Sinds 17 augustus 2015 is het mogelijk dat u wordt gevraagd om een Europese verklaring van erfrecht op te stellen. Ook is...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

795,-

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers van de WWFT zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. De WWFT...
punt

NOvA PO: 3 punten

punt

KNB: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

345,-

Iedere professional met een privaatrechtelijke praktijk wil de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het algemene Vermogensrecht bijhouden, derhalve met inbegrip van het Goederenrecht. Deze cursus voorziet in deze behoefte door op...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

295,-

Als de overheid contracten sluit, heeft zij een bijzondere positie doordat zij - anders dan haar wederpartij - rekening dient te houden met publiekrechtelijke normen. In haar positie van grondeigenaar en/of contractant wordt zij geconfronteerd...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

595,-

Kinderalimentatie is een belangrijke zaak, die ouders eigenlijk samen zouden moeten kunnen regelen. Het is de bedoeling van de Expertgroep Alimentatienormen om het berekenen van kinderalimentatie eenvoudiger te maken. De praktijk blijkt echter...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

450,-

Bestemd voor: notarissen, mediators en advocaten. Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseert Sdu de 2e editie van het congres "Het Huwelijk 2.0". Op 1 januari 2018 is de nieuwe wijziging van de wet huwelijksvermogensrecht in werking gegaan en wij...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KNB: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

395,-

pijlStart