Cursusbank logo Cursussen voor notarissen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Een notaris heeft de exclusieve bevoegdheid vanuit de wet om op de bovengenoemde rechtsgebieden een authentieke akte te kunnen opstellen en te kunnen verlijden. Een aantal voorbeelden van deze aktes zijn huwelijkse voorwaarden, oprichting van rechtspersonen en levering van een onroerende zaak. Notarieel recht is een specialisatie binnen de studie rechtsgeleerdheid. Als deze studie gevolgd is is dit een voorbereiding op het vak notaris. Een notaris stelt aktes op omdat de wet deze bevoegdheid toekent aan de notaris of omdat iemand of een partij dit verlangt van de notaris.

Een notaris is lid van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en staat onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht en onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer van Toezicht. Een notaris heeft de bevoegdheid verkregen bij wet om authentieke aktes op te maken op het gebied van onder andere:

  • Personen- en familierecht, zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden, verklaring van erfrecht, echtscheidingsakten, et cetera.
  • Rechtspersonenrecht, zoals het opmaken van statutenwijzigingen, oprichtgingsakten, uitgifte van aandelen (emissie), akten van overdracht, et cetera.
  • Onroerendezaakrecht, zoals hypotheekakten, akten van levering, akten in het kader van openbare veiling, et cetera. 

Naast bovenstaande aktes kan iemand of een partij ook vragen om een akte in notariële vorm op te maken.

In de wet staat beschreven wanneer een tussenkomst van een notaris noodzakelijk is voor het opmaken van een akte. De notaris heeft dan ook verplichtingen waaraan hij zicht dient te houden om zijn of haar positie te waarborgen. Het gaat hier dan om:

  • De specifieke kennis van een notaris en de adviserende rol die hij heeft in deze
  • Onafhankelijkheid van de notaris om zijn functie te kunnen vervullen. Deze is vergelijkbaar met de rechterlijke macht
  • Een notaris dient onpartijdig te zijn
  • De verplichting om partijen gedegen voor te lichten over de te verrichten rechtshandelingen die voortvloeien uit de aktes. Hiermee wordt voorkomen dat een notaris misbruik kan maken van zijn positie.
  • De wijze van opstellen, registreren en bewaren van aktes door een notaris. 

Een van de belangrijkste redenen voor het opstellen van een akte door een notaris is om partijen een grotere rechtszekerheid te geven. Een notariële akte geeft iemand of een partij een aanzienlijk sterkere positie in het bewijsrecht dan wanneer er sprake is van geen notariële akte ofwel een onderhandse akte of overeenkomst.

In diverse gevallen kan het zinvol zijn om een notariële akte op te stellen, ook al is dit niet vanuit de wet verplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zakelijke overeenkomst waarin een betaling van een geldsom in voorkomt. Een van de grootste voordelen om deze zakelijke overeenkomst notarieel vast te leggen is de executoriale kracht van de akte. Als één van de partijen de afspraken die voortvloeien uit de akte niet nakomen, kan de andere partij direct beslag laten leggen op goederen van de partij die de afspraken niet nakomt. Dit in tegenstelling bij een onderhandse overeenkomst, hier zal eerst een procedure opgestart dienen te worden bij de rechter.

Notarieel recht

Het notarieel recht is een verwijzing naar de diverse rechtsgebieden waar een notaris in actief is. De voornaamste rechtsgebieden die hieronder vallen zijn personen- en familierecht, ondernemingsrecht en het goederenrecht.

47 resultaten

Sorteer op:

(Bancaire) financiering wordt vaak verschaft aan of ten behoeve van een concern. Dat kan klein zijn, bijvoorbeeld een moeder- en een dochtervennootschap, of omvangrijk: een of meer (sub)holdings met vennootschappen op verschillende niveaus en...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

635,-

Op 28 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Hiermee gaat het bestaande huwelijksvermogensrecht in Boek 1 BW op de schop en ontstaat een geheel nieuwe wettelijke regeling van huwelijksvermogensrecht: de...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Maastricht

365,-

Actualiteiten en ontwikkelingen. Als geen ander is Prof. F. Schols bekend met de ins en outs van het Erfrecht. Tijdens deze cursus worden de actualiteiten en ontwikkelingen van het laatste halfjaar behandeld. Inclusief cursusmateriaal en tips...
punt

NOvA PO: 2 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Webinar

150,-

De legitieme portie: nog steeds de crux van het erfrecht - 4 december 2017 GAAT ZEKER DOOR Een praktische en gedegen overzicht van theoretische hoofdlijnen en actuele ontwikkelingen. Het lastige leerstuk van de legitieme portie duikt in de...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KNB: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

405,-

Een geschil binnen de vennootschap ligt de laatste jaren meer en meer ten grondslag aan gerechtelijke procedures. Het rechtsgebied corporate litigation is niet meer weg te denken uit het arsenaal van de moderne ondernemingsrechtjurist. Het aantal...
punt

NOvA PO: 12 punten

punt

KNB: 12 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Amsterdam

1.065,-

Deze dagen zijn financiële herstructureringen schering en inslag. Bedrijven kunnen niet voldoen aan de afspraken die zij in het verleden hebben gemaakt met hun kapitaalverschaffers. Zij worden hierdoor gedwongen om met huidige (en nieuwe)...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

635,-

De afwikkeling van nalatenschappen luistert nauw. Men moet de belangen van alle crediteuren en erfgenamen in het oog houden en opletten dat niemand benadeeld wordt. Daarbij speelt ook nog de discussie of de kosten van de vereffening wel preferent...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KNB: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

395,-

In de rechtspraktijk wordt steeds vaker de vraag gesteld welke bepalingen van het huwelijksvermogensrecht al dan niet analoog mogen worden toegepast op ongehuwd samenwonenden. Deze en de volgende vragen komen tijdens deze cursus aan de orde....
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

225,-

Het huurrecht van woonruimte lijkt in rustig vaarwater, maar schijn bedriegt. De rechtspraak vult nog steeds termen in als 'gebreken' 'naar zijn aard van korte duur'. Daarnaast is met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

595,-

Tijdens deze cursus gaan de docenten nader in op de diverse vastgoedgerelateerde aspecten die spelen bij de afwikkeling van een faillissement.In het eerste deel van de cursus focust mr. Hietveld zich op de fiscale aspecten die u dient te signaleren...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

635,-

pijlStart