Cursusbank logo Modulaire basiscursus locatie- en vastgoedontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
24
duratie6 dagen
Utrecht
450,-

Mrt

04

Modulaire basiscursus locatie- en vastgoedontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht

In deze modulaire basiscursus wordt intensief en interactief een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van locatie- en vastgoedontwikkeling. In dat kader worden de volgende onderwerpen inleidend behandeld: introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium, hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming, hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening, staatssteun en aanbestedingsrecht, fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering, eigendom, beperkte rechten, het binden van verplichtingen aan registergoederen, koop en levering van bestaand onroerend goed en de standaard koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling en samenwerkingsverbanden (personenvennootschappen en rechtspersonen).

Voor meer informatie en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/diversen/modulaire-basiscursus-locatie-en-vastgoedontwikkeling-alle-relevante-aspecten-van-het-publiek-en-privaatrecht/

De docenten zijn afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, zodat een goede mix van ervaringsdeskundigheid en theorie gewaarborgd is. Deze cursus bestaat uit zes dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen korting.


Programma

Donderdag 4 maart 2021, 13:30 uur tot 17:30 uur

Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumenten

Tijdens deze bijeenkomst zal - na een beknopt overzicht van de voor locatie- en vastgoedontwikkeling relevante regelgeving - de opzet van de cursus en de samenhang tussen de verschillende onderdelen daarvan (begrippen, kostenverhaal, de regeling inzake grondexploitatie in de Wro bij locatieontwikkeling) worden ingegaan op het grondbeleidsinstrumentarium. Daarbij komen zowel het wettelijk instrument van grondverwerving (Wet voorkeursrecht gemeente en Onteigeningswet) als de instrumenten van grondexploitatie (overeenkomsten en het exploitatieplan) aan de orde. Uiteraard komt, naast de huidige wetgeving, ook de toekomstige regeling van deze onderwerpen in de Omgevingswet aan de orde.

DOCENTEN: prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff

Donderdag 11 maart 2021, 13:00 uur tot 17:30 uur

Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming en hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening

Deze bijeenkomst richt zich op het onderdeel van het omgevingsrecht dat vanouds ‘ruimtelijke ordening’ heet en waarvan de wettelijke regeling momenteel is verspreid over in hoofdzaak een drietal wetten: de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Aan de orde komen daarbij omgevingsrechtelijke plannen op grond van de Wro en Crisis- en herstelwet bij locatieontwikkeling, algemene regels, planologische maatregelen en vergunningverlening bij locatieontwikkeling, kruimelvergunning en een doorkijk naar de Omgevingswet.

DOCENTEN: mr. J.J. (Jacco) Karens, Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en mr. ing. B. (Bert) Rademaker, Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

Donderdag 25 maart 2021, 13:00 uur tot 17:30 uur

Staatssteun en aanbestedingsrecht en fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering

Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking bij locatie- en vastgoedontwikkeling is dat de afspraken tussen de betrokken actoren, in het bijzonder afspraken tussen overheden en marktpartijen, voldoen aan de Europese regels op het gebied van aanbesteding en staatssteun. Tijdens deze dag zal in de eerste plaats worden ingegaan op de reikwijdte van zowel het aanbestedingsrecht als de regelgeving op het gebied van staatssteun voor locatie- en vastgoedontwikkeling en aanbestedingsplichtige opdrachten toegesneden op de praktijk. Aansluitend is er aandacht voor fiscale aspecten. Daarbij komen overdrachtsbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting (waaronder de aftrekbaarheid van rente) aan de orde.

DOCENTEN: prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en  mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman, Advocaat / Fiscalist Van Doorne N.V.

Donderdag 1 april 2021, 13:00 uur tot 17:30 uur

Eigendom en beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen

Locatie- en vastgoedontwikkelingen gaan altijd gepaard met wijzigingen betreffende de eigendom van onroerend goed in het betrokken gebied. Er wordt een vergelijking gemaakt en de toepassingsmogelijkheden van de beperkte rechten die op onroerend goed gevestigd kunnen worden besproken, met aandacht voor de wijziging van deze rechten in het geval van (bijvoorbeeld) transformatie.

DOCENT: prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck, Hoogleraar notarieel goederenrecht VU Amsterdam en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

Donderdag 8 april 2021, 13:00 uur tot 17:30 uur

Koop en levering van bestaand onroerend goed en de standaard koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling

Bij de verkoop van bestaand onroerend goed is de vraag relevant of het verkochte aan de overeenkomst voldoet.
Voldoet het geleverde wel aan de conformiteitseis? Over deze vraag is - ook betreffende de levering van bestaand onroerend goed – veel rechtspraak bekend. Daar wordt u in dit deel wegwijs in gemaakt. Aan de orde komen: financieringsvoorbehoud, boetebedingen in koopakte, bedenktijd bij koop van een woning, vormerkung en beslag (art. 7:3 BW). Daarnaast komt tijdens deze bijeenkomst aan de orde dat veel gebieds- en locatieontwikkeling gericht is op de realisatie van woningen (eengezinswoningen dan wel in de vorm van appartementen) ten behoeve van consumenten. De relatie betreffende de woningbouw, die een ondernemer met de consument aangaat, kenmerkt zich door het feit dat deze uit twee nauw samenhangende overeenkomsten bestaat: de koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie-/en waarborgregeling. Hoe zien die overeenkomsten eruit en wat is de onderlinge verhouding tussen beide?

DOCENTEN: mr. J.J. (Jaap) Dammingh, Universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten, Advocaat HabrakenRutten Advocaten

Donderdag 15 april 2021, 13:00 uur tot 17:30 uur

Samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen en rechtspersonen

Het opzetten en uitvoeren van gebieds- en locatieontwikkelingen is vaak een werk van lange adem en vaak een werk waarbij veel partijen zijn betrokken. Deze partijen hebben er belang bij hun risico’s in te perken en gaan om die reden bepaalde samenwerkingsvormen aan met elkaar. Daarbij staan hen veel vormen ter beschikking. Deze verschillende vormen (Maatschap, V.O.F. en C.V., B.V., N.V.) hebben alle hun eigen kenmerken en voor- en nadelen qua oprichtingsformaliteiten en aansprakelijkheidsgevolgen en afscheidsregelingen. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt dit alles uit de doeken gedaan, juist ook met het oog op de specifieke belangen in dit maatschappelijke gebied. Ook de aanstaande wetgeving op het terrein van de personenvennootschappen komt daarbij uitbreid aan de orde.

DOCENT: mr. C.A. (Cees) de Zeeuw,  Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Docent(en)

mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck
Universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en professional support lawyer bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Fokke Jan Vonck is lid van de redactie van het tijdschrift "De Notarisklerk" en ook lid van de redactieraad van het "Tijdschrift voor Bouwrecht" en bewerker van de onderdelen ´Erfpacht´ en ´Opstal´ in het losbladige commentaar "Zakelijke rechten", uitgegeven als onderdeel van de "Groene Serie".

mr. J.J. (Jaap) Dammingh
Jaap Dammingh was van 1991 tot medio 1995 werkzaam als advocaat bij Hekkelman te Nijmegen. In de periode 1996 – 2005 heeft hij als docent Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen gewerkt. In 2002 promoveerde hij op een dissertatie met de titel ‘Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van onroerende zaken’. In de periode 2005 – 2006 was Dammingh wederom advocaat, bij Dirkzwager te Nijmegen. In het najaar van 2006 is hij weer teruggekeerd naar de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij thans werkt als universitair hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht.

mr. J.F. de Groot
advocaat Houthoff Buruma te Amsterdam

mr. J.J. Karens
Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht

mr. ing. B. (Bert) Rademaker
Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten
Advcoaat Advocaat Habraken Rutten Advocaten

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman
Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman
Advocaat / Fiscalist Van Doorne N.V.

mr. C.A. (Cees) de Zeeuw
Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Modulaire basiscursus locatie- en vastgoedontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Basis
NOvA PO
24 punt(en)
Studie uren:
24
Adres

BCN Utrecht CS

Catharijnesingel 48

3511 GC Utrecht

Datum
Donderdag 4 maart 2021
Prijs
€ 450,00
Cursusdagen
04-03-2021, 13:30 - 17:30
Cursusdagen
11-03-2021, 13:00 - 17:30
Cursusdagen
25-03-2021, 13:00 - 17:30
Cursusdagen
01-04-2021, 13:00 - 17:30
Cursusdagen
08-04-2021, 13:00 - 17:30
Cursusdagen
15-04-2021, 13:00 - 17:30