Cursusbank logo Cursussen Jeugdrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Meer

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Jeugdrecht

Jeugdrecht is een breed begrip en wordt in verschillende rechtsgebieden besproken. De cursussen die cursusaanbieders geven, zijn hoofdzakelijk gericht op jeugdstrafrecht en civiel recht. In het jeugdstrafrecht staat het minderjarige kind van twaalf tot achttien jaar centraal, bij cursussen over het civiele jeugdrecht vallen álle kinderen onder de achttien jaar. Om uw kennis op peil te houden, is het belangrijk om cursussen over het jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht te volgen.

Blijf op de hoogte van alle transities en veranderen in het jeugdrecht

Binnen het jeugdrecht zijn regelmatig wijzigingen en veranderingen van toepassing. Zo worden kinderbeschermingsmaatregelen regelmatig herzien, waar u tijdens het beoefenen van uw ambt zeker mee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt binnen de juridische branche. Op het gebied van jeugdstrafrecht krijgt u tijdens een cursus bijvoorbeeld informatie over de verschillen tussen kinderrechtzittingen en reguliere strafzittingen. Ook wordt reclassering en strafvordering besproken tijdens een cursus over het jeugdstrafrecht. Bent u in meerdere rechtsgebieden werkzaam? Bekijk dan bijvoorbeeld ook de cursussen op het gebied van gezondheidsrecht of milieurecht.

Boek uw cursussen en behaal uw NOvA PO-punten

Natuurlijk is het belangrijk om uw kennis op peil te houden, maar ook het behalen van uw NOvA PO-punten is een vereiste om uw beroep op adequate wijze te beoefenen. Met een account bij Cursusbank maakt u optimaal gebruik van overzichtelijke zoekfuncties en ontvangt u een tweewekelijkse mailing over uw interessegebieden. Vergelijk prijzen en data en boek meteen de relevante cursus voor uw beroep of interesse. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Onze klantenservice staat klaar voor u op 013 – 36 99 511.

15 resultaten

Sorteer op:

Binnen het civiel jeugdrecht zijn recentelijk veel ontwikkelingen geweest, zoals de invoering van de Jeugdwet, de WMO en de ingrijpende veranderingen in het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen. Hoe werken deze wijzigingen uit in de praktijk,...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Apeldoorn

250,-

Accreditatie / PE puntenNOvA 6.00 puntenJuridisch Wvggz, Wzd, Wfz en de juridische aandachtspunten voor uw praktijk! Door het bijwonen van deze cursus: Weet u hoe de nieuwe verplichte zorgwetten in de praktijk...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

595,-

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus...
punt

NOvA PO: 8 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Roermond

450,-

Deze juridische nascholing behandelt de procedure vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief. De volgende onderwerpen komen aan bod: Blok A Voorwaarden voorlopige hechtenis Blok B Opheffing en schorsing voorlopige hechtenis In...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

190,-

DEC 2022

31
Minderjarigen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en bij wie sprake is van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis, kunnen door de rechter in een Inrichting voor Jeugdigen worden...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

190,-

DEC 2022

31
Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk; dat is hoe het Openbaar Ministerie (OM) veelvoorkomende criminaliteit wil afdoen. Binnen ZSM werkt het OM nauw samen met ketenpartners als de Politie, de Reclassering en...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

190,-

De taak van de strafrechtadvocaat omvat het verlenen van rechtsbijstand en persoonlijke steun aan de verdachte en het uitoefenen van controle op naleving van de strafprocessuele regels. De jeugdstrafrechtadvocaat dient daarnaast over bijzondere...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

190,-

DEC 2022

31
Jeugdigen die ernstige opgroei- of opvoedproblemen hebben kunnen worden opgenomen in een instelling voor gesloten jeugdhulp. Dit betreft een gesloten plaatsing in het civiele kader. De wettelijke bepalingen met betrekking tot de gesloten jeugdhulp...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

190,-

Op 1 januari 2015 zijn de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet in werking getreden. Hiermee is een aantal veranderingen in de kinderbescherming doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

190,-

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Video on demand

200,-

Civiel jeugdrecht

Zoals aangegeven is civiel jeugdrecht van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Vaak komt een minderjarige in aanraking met civiel jeugdrecht als er sprake is van (ernstige) opgroei- en opvoedingsproblemen waarbij de minderjarige op verzoek van hulpverlenende instanties, zoals Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming, uit huis kan worden geplaatst of onder toezicht kan komen te staan.

Sinds 1 januari 2015 heeft er in Nederland een transitie plaatsgevonden in de civiele jeugdzorg. Dit houdt in dat de zorg gedecentraliseerd is en de gemeentes nu verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg en hulpverlening aan kinderen en ouders. Momenteel krijgen gemeenten veel vrijheid om de jeugdzorg te organiseren, omdat er nog veel onduidelijkheid is hierover bij veel gemeenten.

Als de belangen in het geding komen van het kind kan het kind een verzoek indienen bij de kinderrechter om een bijzondere curator aan te stellen. De bijzondere curator is een advocaat die enkel en alleen opkomt voor de belangen van het kind. Een kind jonger dan 18 jaar mag in Nederland namelijk nog niet zelf procederen. De advocaat die optreedt als bijzondere curator informeert de rechtbank over wat er in het belang van het kind noodzakelijk is.

Onder het civiel jeugdrecht vallen verder nog diverse zaken, zoals:

 • (ontheffing uit) ouderlijk gezag;
 • voogdij;
 • omgangsregeling;
 • afstammingskwesties;
 • naamswijzigingen;
 • klachten over Bureau Jeugdzorg;
 • klachten over Raad voor de Kinderbescherming.
 • klaagschrift tegen de inbeslagname van goederen;
 • bezwaarschrift tegen afname van celmateriaal ter bepaling van DNA. 

Ondertoezichtstelling

Het Bureau voor Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming kan als er problemen zijn thuis of op school het verzoek indienen om een minderjarige onder toezicht te stellen. Als hier sprake van is dan wordt er een gezinsvoogd toegewezen. De gezinsvoogd zal zich ontfermen over de problemen tijdens de opvoeding en zal hier mee aan de slag gaan. In de meeste gevallen blijft het kind dan thuis wonen.

Het kan ook zijn dat de hulpverlenende instanties de kinderrechter verzoeken om het kind uit huis te plaatsen. Het kind wordt dan overgeplaatst naar een pleeggezin, gezinshuis of mogelijk naar een residentiële instelling. In een uiterste geval kan het kind ook overgeplaatst worden naar een gesloten instelling (gesloten jeugdzorg). Dit is de zwaarst indenkbare vorm van uithuisplaatsing. Het kind heeft dan geen vrijheden meer. 

Jeugdstrafrecht

Als een kind jonger dan 12 jaar is en een delict begaat kan het kind in Nederland niet strafrechtelijk vervolgd worden. In sommige gevallen kan een kind jonger dan 12 jaar wel gefouilleerd, aangehouden en verhoort worden. Daarnaast kan een rechter maatregelen treffen om het kind weer op het goede spoor te krijgen. Dit kan een kinderrechter doen door bijvoorbeeld een voogd toe te wijzen als het kind uit huis wordt geplaatst of onder toezicht te stellen.

Tot voor kort konden kinderen jonger dan 12 jaar gestuurd worden naar Bureau HALT. Echter uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak niet het gewenste resultaat opleverde. Uit het onderzoek bleek dat het effectief aansturen van ouders een beter effect had, daarom vangt Bureau Jeugdzorg tegenwoordig kinderen op in hun primaire netwerk, al dan niet gedwongen door een kinderrechter.

Jongeren van 12 tot 23 jaar

Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen wel vervolgd worden voor een delict volgens het jeugdstrafrecht. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kan een vrijheidsstraf worden opgelegd voor maximaal 12 maanden. Voor jongeren met een leeftijd van 16 of 17 jaar kan dit oplopen tot 24 maanden. Als een minderjarige terecht staat voor de rechter, gebeurd dit doorgaans achter gesloten deuren. Dit in tegenstelling tot het volwassenenstrafrecht, dat in het algemeen wel openbaar toegankelijk is voor publiek.

Het (straf)recht is in principe verbonden aan de leeftijd van een persoon. In vrijwel alle gevallen wordt er gekeken naar de leeftijd van het moment het delict is begaan en niet naar de leeftijd als de verdachte voor de rechter staat. De leeftijdsgrens kan als volgt worden weergegeven:

 • Kinderen tot 12 jaar – geen strafrechtelijke vervolging (wel kunnen kinderen tot 12 jaar aangehouden worden, onderzoek plaatsvinden, rechterlijke maatregelen)
 • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar – jeugdstrafrecht
 • Jongeren van 16 tot 23 jaar – adolescentenstrafrecht
 • Volwassenen vanaf 23 jaar - volwassenstrafrecht 

Adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht houdt in dat een rechter kan kiezen tussen het jeugdstrafrecht of het volwassenstrafrecht dat wordt toegepast. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van een verdachte met een leeftijd van 16 tot 23 jaar.

PIJ-maatregel

PIJ is een afkorting voor “Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen”. De PIJ-maatregel wordt alleen gebruikt in Nederland in het jeugdstrafrecht. De PIJ-maatregel is ook wel bekend onder de naam Jeugd-tbs, hoewel dit geen officiële term is.

De PIJ-maatregel kan worden opgelegd worden door een rechter aan jongeren tot 18 jaar, en in sommige gevallen aan jongvolwassenen (jongen vanaf 18 jaar tot 23 jaar). Als een rechter deze maatregel wil toepassen, zal aan drie cumulatieve vereisten voldaan dienen te worden. Deze vereisten staan in artikel 77s Wetboek van Strafrecht. Hieronder staan de drie vereisten:

 1. de jongere heeft een misdrijf hebben gepleegd waarop vier jaar of meer gevangenisstraf staat, of het één van de specifiek omschreven misdrijven betreft in artikel 132, artikel 285(1), artikel 285b, artikel 395 Wetboek van Strafrecht, artikel 175(2)(b) en (3) Wegenverkeerswet of artikel 11(2) Opiumwet;
 2. de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eist, en;
 3. de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte. 

Er kan maximaal 2 jaar jeugddetentie worden opgelegd als straf in het jeugdstrafrecht. Als in dit traject intensieve begeleiding nodig is volgens de rechter waardoor naar verwachting herhaling van het misdrijf voorkomen kan worden, zal door de rechter de pij-maatregel worden opgelegd. Deze maatregel wordt dan opgelegd voor een periode van 3 jaar. De periode kan eventueel met maximaal 2 jaar verlengd worden per keer tot in totaal 7 jaar sinds de eerste keer dat de maatregel is opgelegd voor een misdrijf welke was gericht of gevaar stichtte voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meerdere personen. In beginsel is het laatste jaar van de PIJ-maatregel voorwaardelijk.

Proefverlof (STP)

Als een PIJ’er weer terug gaat keren in de maatschappij krijgt degene eerst een proefverlof. Voordat het proefverlof ingaat zal de PIJ’er eerst onder begeleiding verlof krijgen, later verandert dit in onbegeleid verlof. Bij het ingaan van het proefverlof woont de PIJ-er buiten de instelling waar ze de begeleiding hebben gekregen. Als het proefverlof goed verloopt kan het proefverlof opgeheven worden door een rechter. Als dit wordt gedaan gaat het voorwaardelijke jaar in. Het proefverlof kan door een rechter verlengd worden met een periode van maximaal 8 jaar. Het toezicht wordt uitgevoerd door begeleiders van de inrichting waar de PIJ’er ook behandeld word. Het voorwaardelijke jaar gaat in als de maatregel wordt opgeheven, tijdens deze periode staan PIJ’ers onder toezicht van de reclassering.