Cursusbank logo Cursussen Jeugdrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Civiel jeugdrecht

Zoals aangegeven is civiel jeugdrecht van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Vaak komt een minderjarige in aanraking met civiel jeugdrecht als er sprake is van (ernstige) opgroei- en opvoedingsproblemen waarbij de minderjarige op verzoek van hulpverlenende instanties, zoals Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming, uit huis kan worden geplaatst of onder toezicht kan komen te staan.

Sinds 1 januari 2015 heeft er in Nederland een transitie plaatsgevonden in de civiele jeugdzorg. Dit houdt in dat de zorg gedecentraliseerd is en de gemeentes nu verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg en hulpverlening aan kinderen en ouders. Momenteel krijgen gemeenten veel vrijheid om de jeugdzorg te organiseren, omdat er nog veel onduidelijkheid is hierover bij veel gemeenten.

Als de belangen in het geding komen van het kind kan het kind een verzoek indienen bij de kinderrechter om een bijzondere curator aan te stellen. De bijzondere curator is een advocaat die enkel en alleen opkomt voor de belangen van het kind. Een kind jonger dan 18 jaar mag in Nederland namelijk nog niet zelf procederen. De advocaat die optreedt als bijzondere curator informeert de rechtbank over wat er in het belang van het kind noodzakelijk is.

Onder het civiel jeugdrecht vallen verder nog diverse zaken, zoals:

 • (ontheffing uit) ouderlijk gezag;
 • voogdij;
 • omgangsregeling;
 • afstammingskwesties;
 • naamswijzigingen;
 • klachten over Bureau Jeugdzorg;
 • klachten over Raad voor de Kinderbescherming.
 • klaagschrift tegen de inbeslagname van goederen;
 • bezwaarschrift tegen afname van celmateriaal ter bepaling van DNA. 

Ondertoezichtstelling

Het Bureau voor Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming kan als er problemen zijn thuis of op school het verzoek indienen om een minderjarige onder toezicht te stellen. Als hier sprake van is dan wordt er een gezinsvoogd toegewezen. De gezinsvoogd zal zich ontfermen over de problemen tijdens de opvoeding en zal hier mee aan de slag gaan. In de meeste gevallen blijft het kind dan thuis wonen.

Het kan ook zijn dat de hulpverlenende instanties de kinderrechter verzoeken om het kind uit huis te plaatsen. Het kind wordt dan overgeplaatst naar een pleeggezin, gezinshuis of mogelijk naar een residentiële instelling. In een uiterste geval kan het kind ook overgeplaatst worden naar een gesloten instelling (gesloten jeugdzorg). Dit is de zwaarst indenkbare vorm van uithuisplaatsing. Het kind heeft dan geen vrijheden meer. 

Jeugdstrafrecht

Als een kind jonger dan 12 jaar is en een delict begaat kan het kind in Nederland niet strafrechtelijk vervolgd worden. In sommige gevallen kan een kind jonger dan 12 jaar wel gefouilleerd, aangehouden en verhoort worden. Daarnaast kan een rechter maatregelen treffen om het kind weer op het goede spoor te krijgen. Dit kan een kinderrechter doen door bijvoorbeeld een voogd toe te wijzen als het kind uit huis wordt geplaatst of onder toezicht te stellen.

Tot voor kort konden kinderen jonger dan 12 jaar gestuurd worden naar Bureau HALT. Echter uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak niet het gewenste resultaat opleverde. Uit het onderzoek bleek dat het effectief aansturen van ouders een beter effect had, daarom vangt Bureau Jeugdzorg tegenwoordig kinderen op in hun primaire netwerk, al dan niet gedwongen door een kinderrechter.

Jongeren van 12 tot 23 jaar

Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen wel vervolgd worden voor een delict volgens het jeugdstrafrecht. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kan een vrijheidsstraf worden opgelegd voor maximaal 12 maanden. Voor jongeren met een leeftijd van 16 of 17 jaar kan dit oplopen tot 24 maanden. Als een minderjarige terecht staat voor de rechter, gebeurd dit doorgaans achter gesloten deuren. Dit in tegenstelling tot het volwassenenstrafrecht, dat in het algemeen wel openbaar toegankelijk is voor publiek.

Het (straf)recht is in principe verbonden aan de leeftijd van een persoon. In vrijwel alle gevallen wordt er gekeken naar de leeftijd van het moment het delict is begaan en niet naar de leeftijd als de verdachte voor de rechter staat. De leeftijdsgrens kan als volgt worden weergegeven:

 • Kinderen tot 12 jaar – geen strafrechtelijke vervolging (wel kunnen kinderen tot 12 jaar aangehouden worden, onderzoek plaatsvinden, rechterlijke maatregelen)
 • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar – jeugdstrafrecht
 • Jongeren van 16 tot 23 jaar – adolescentenstrafrecht
 • Volwassenen vanaf 23 jaar - volwassenstrafrecht 

Adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht houdt in dat een rechter kan kiezen tussen het jeugdstrafrecht of het volwassenstrafrecht dat wordt toegepast. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van een verdachte met een leeftijd van 16 tot 23 jaar.

PIJ-maatregel

PIJ is een afkorting voor “Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen”. De PIJ-maatregel wordt alleen gebruikt in Nederland in het jeugdstrafrecht. De PIJ-maatregel is ook wel bekend onder de naam Jeugd-tbs, hoewel dit geen officiële term is.

De PIJ-maatregel kan worden opgelegd worden door een rechter aan jongeren tot 18 jaar, en in sommige gevallen aan jongvolwassenen (jongen vanaf 18 jaar tot 23 jaar). Als een rechter deze maatregel wil toepassen, zal aan drie cumulatieve vereisten voldaan dienen te worden. Deze vereisten staan in artikel 77s Wetboek van Strafrecht. Hieronder staan de drie vereisten:

 1. de jongere heeft een misdrijf hebben gepleegd waarop vier jaar of meer gevangenisstraf staat, of het één van de specifiek omschreven misdrijven betreft in artikel 132, artikel 285(1), artikel 285b, artikel 395 Wetboek van Strafrecht, artikel 175(2)(b) en (3) Wegenverkeerswet of artikel 11(2) Opiumwet;
 2. de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eist, en;
 3. de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte. 

Er kan maximaal 2 jaar jeugddetentie worden opgelegd als straf in het jeugdstrafrecht. Als in dit traject intensieve begeleiding nodig is volgens de rechter waardoor naar verwachting herhaling van het misdrijf voorkomen kan worden, zal door de rechter de pij-maatregel worden opgelegd. Deze maatregel wordt dan opgelegd voor een periode van 3 jaar. De periode kan eventueel met maximaal 2 jaar verlengd worden per keer tot in totaal 7 jaar sinds de eerste keer dat de maatregel is opgelegd voor een misdrijf welke was gericht of gevaar stichtte voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meerdere personen. In beginsel is het laatste jaar van de PIJ-maatregel voorwaardelijk.

Proefverlof (STP)

Als een PIJ’er weer terug gaat keren in de maatschappij krijgt degene eerst een proefverlof. Voordat het proefverlof ingaat zal de PIJ’er eerst onder begeleiding verlof krijgen, later verandert dit in onbegeleid verlof. Bij het ingaan van het proefverlof woont de PIJ-er buiten de instelling waar ze de begeleiding hebben gekregen. Als het proefverlof goed verloopt kan het proefverlof opgeheven worden door een rechter. Als dit wordt gedaan gaat het voorwaardelijke jaar in. Het proefverlof kan door een rechter verlengd worden met een periode van maximaal 8 jaar. Het toezicht wordt uitgevoerd door begeleiders van de inrichting waar de PIJ’er ook behandeld word. Het voorwaardelijke jaar gaat in als de maatregel wordt opgeheven, tijdens deze periode staan PIJ’ers onder toezicht van de reclassering.

Jeugdrecht

Jeugdrecht is een breed begrip en wordt in verschillende rechtsgebieden besproken. Hoofdzakelijk is het jeugdrecht op te delen in twee delen, namelijk strafrecht en civiel. Belangrijk in het jeugdstrafrecht is dat het minderjarige kind van 12 tot 18 jaar centraal staat. Onder het civiele jeugdrecht vallen alle kinderen onder de 18 jaar.

18 resultaten

Sorteer op:

“De afgelopen jaren is een stevige impuls gegeven aan de positie van het slachtoffer. Goede juridische ondersteuning door een slachtofferadvocaat is daarbij noodzakelijk”Minister Dekker in zijn brief aan de Kamer van 9 januari 2019...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Den Bosch - Vught

320,-

Deze interactieve cursus is erop gericht u te laten zien hoe procesregels nog beter kunnen worden toegepast en hoe daarmee rekening te houden in de advisering van cliënten. Advocaat en familierechter Annette van Riemsdijk gaat in op de...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam (Zuidas)

449,-

In vier uur tijd neemt mr. Annette van Riemsdijk u mee door de meest belangwekkende thema’s binnen het civiele jeugdrecht. Recente jurisprudentie en wet- en regelgeving zullen aan bod komen tijdens deze cursus. De cursus zal een pragmatische...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Roermond

250,-

Ju­ri­disch schrij­ven - donderdag 14 en 28 november 2019 Stra­te­gieën om le­zers te over­tui­gen Bij de cursus Juridisch schrijven maakt u kennis met verschillende strategieën...
punt

NOvA PO: 10 punten

punt

KNB: 10 punten

punt

KBvG: 5 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Amsterdam

950,-

Advocaat en jeugdrechter Annette van Riemsdijk geeft u praktische handvatten voor het procederen in het civiele jeugdrecht en het optimaliseren van uw relatie met de gezinsvoogd en de RvdK. Naast actualiteiten over OTS, uithuisplaatsing en gezag...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam (Zuidas)

349,-

Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt met betrekking tot de verdediging in jeugdstrafzaken. Onderwerpen: adolescentenstrafrecht, mediation, actuele ontwikkelingen zoals EU- richtlijn 2016/800 (waarborgen jeugdige...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

349,-

Mas­ter­class aan­be­ste­dings­recht IV - donderdag 28 november 2019 Masterclass IV: om optimaal op de actualiteiten in te spelen wordt de inhoud van deze masterclass later bepaald.    Programma 13.30-14.00...
punt

NOvA PO: 2 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

225,-

Deze interactieve cursus is erop gericht u te laten zien hoe procesregels nog beter kunnen worden toegepast en hoe daarmee rekening te houden in de advisering van cliënten. Advocaat en familierechter Annette van Riemsdijk gaat in op de...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

449,-

Accreditatie / PE puntenNOvA 6 puntenJuridischRvR Deze cursus telt mee voor de Specialisatie Jeugdrecht (Raad voor Rechtsbijstand). De inhoud van deze cursus sluit aan bij de huidige regels van de Raad voor de Rechtsbijstand voor toevoegingen...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

575,-

Wij zijn bijzonder verheugd dat we mr. Agnes van Wieren hebben weten te strikken voor de cursus alimentatierecht en -rekenen. Wilt u uw kennis omtrent alimentatierecht en -rekenen een update geven en/of u hierin verdiepen? Dan is deze cursus...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

MfN: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Arnhem

395,-

pijlStart