Cursusbank logo Gesloten jeugdhulp in de praktijk

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Veenendaal
395,-

Feb

04

Gesloten jeugdhulp in de praktijk

Accreditatie / PE punten

 • Registerplein 4 punten
  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, GGZ-Agogen, GHO, Maatschappelijk werk en Sociaal Agogen
 • SKJ 4 punten
 • NOvA 4 lesuren

  Voor advocaten Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst uw eticket/ badge te scannen en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens een programma bewaart waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid. Het aantal lesuren voor deze bijeenkomst is 4 uur.
 • NVO 4
  Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie
 • NIP 2
  Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - overige taken
 • NIP 4 punten
  Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie
 • NVO 2 punten
  Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - overige taken

Knelpunten en oplossingen rondom de procedure tot en uitvoering van vrijheidsontneming van jongeren. U hoort professionals die betrokken zijn bij een gesloten plaatsing, ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Onderwerpen die centraal staan:

 • De procedure tot aan de plaatsing gesloten jeugdhulp
 • Kinderrechtconforme toepassing van de gesloten jeugdhulp: hoe gaat het nu?
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) in de gesloten jeugdhulp
 • Rol van de gezinsvoogd
 • Focus op preventie van gesloten jeugdzorg
 • De kinderrechter en de gesloten jeugdhulp
 • Positie van de advocaat in de hele procedure
 • Participatie bevorderen van jongeren bij besluitvormingsprocessen in de gesloten residentiële zorg

Plaatsing in een gesloten instelling voor jeugdhulp is de zwaarste maatregel in het civiele recht die we kennen. De vrijheid van de jeugdige wordt met deze maatregel ontnomen om in een pedagogisch klimaat te kunnen werken aan het wegnemen van bedreigingen in de opvoeding van de jeugdige, in een zo kort mogelijke tijd. Een jeugdige kan met een spoedmachtiging geplaatst worden of met een reguliere machtiging. Sinds 2015 kan eveneens een voorwaardelijke machtiging worden afgegeven om de overgang naar de samenleving vanuit de instelling te begeleiden en soepeler te laten verlopen. Deze voorwaardelijke machtiging wordt in de praktijk ook gebruikt ter voorkoming van een gesloten plaatsing.

Toename gesloten jeugdzorg en crisissituaties
Het aantal kinderen in de gesloten jeugdhulp neemt toe, constateerden kinderrechtenorganisatie Defence for Children en Unicef Nederland. In 2017 verbleven er 2.710 kinderen in een gesloten jeugdzorginstelling, ruim 200 meer dan in 2015, een toename van 9 procent in twee jaar tijd. De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kanttekening: het CBS telt bij die 2.710 ook de gedwongen opnamen van jongeren in psychiatrische ziekenhuizen mee - jongeren dus met psychische problemen. Die maken ongeveer een kwart van het totaal uit. Maar ook zonder die groep, dus puur bij gesloten jeugdzorginstellingen, is er sprake van een toename, zoals brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland eind 2017 al meldde. De stijging is opvallend, want ze gaat in tegen het streven van beleidsmakers. In 2015 hevelde het Rijk de jeugdzorg juist over naar gemeenten, zodat die kinderen ‘dichter bij huis’ konden helpen: zij moesten sneller en meer lichte hulp bieden om erger te voorkomen.

De gesloten jeugdhulp is met regelmaat in het nieuws, veelal om te wijzen op zaken die niet goed lopen. Zo is er de nodige aandacht geweest voor jongeren die zonder machtiging van de kinderrechter toch gesloten geplaatst waren, of voor jongeren die (te) lang moesten wachten op hun behandeling. Maar er gaat gelukkig ook heel veel goed.

Doel van de praktijkdag
Tijdens deze praktijkdag wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat er binnen een gesloten instelling gebeurt, hoe een behandeling wordt vormgegeven, wie er bij worden betrokken, op welke wijze de jeugdige zelf participeert in dit proces en hoe deze wordt voorbereid op terugkeer in de samenleving. U hoort professionals die betrokken zijn bij een gesloten plaatsing, ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Zo zullen behandelaars ingaan op het proces binnen de instelling, komen een rechter, een advocaat en een gezinsvoogd aan het woord en zal vanuit wetenschappelijk perspectief onder meer de participatie van een jeugdige in dit proces belicht worden. Er is op deze dag ruim voldoende gelegenheid voor vragen en discussie.

Bestemd voor

Voor praktijk en werkzaamheden van:

 • JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)
 • Gecertificeerde Instellingen
 • Gedragsdeskundigen/-wetenschappers
 • Wijkteams
 • Jeugd GGZ
 • Juristen bij gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren
 • (Jeugdrecht)advocaten
 • Kinderrechters

Sprekers

 • mr. drs. Marije Jeltes
  Voormalig jeugd(straf)rechtadvocaat
  JSTW Advocaten
 • dr. mr. Goos Cardol
  Programmaleider jeugd/onderzoeker lectoraat sociale integratie
  Zuyd Hogeschool
 • mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf LLM
  Promovenda
  Leiden University
 • Lisa Ezinga
  Gezinsvoogd
  Jeugdbescherming Gelderland
 • Antiena Hilbrandie
  Coördinator Servicepunt JeugdhulpPlus
  Elker-Het Poortje Wilster, JeugdhulpPlus
 • dr. Mijntje ten Brummelaar
  Docent/onderzoeker
  Rijksuniversiteit Groningen
 • mr. Sanne Bolt
  Strategisch beleidsadviseur
  Elker-Het Poortje Wilster, JeugdhulpPlus
 • mr. Ellen van Kalveen
  Senior rechter
  Rechtbank Midden-Nederland
 • Peter van der Sanden
  Hoofd Behandeling
  SJSJ Almata Ossendrecht
 • Mohamed Aissati
  Supervisor
  School2Care Laakhaven

Programma

Maandag 4 februari 2019, 9:30 uur tot 16:00 uur
09:30 - 10:00
Ontvangst, inschrijving, uitreiking bescheiden, koffie
10:00 - 10:05
Opening en welkom door de dagvoorzitter
Spreker
dr. mr. Goos Cardol
10:05 - 10:40
Kinderrechtconforme toepassing van de gesloten jeugdhulp: hoe gaat het nu?
 • Juridisch toetsingsmodel onder de loep;
 • Het recht van de jeugdige op passende zorg;
 • Het toetsen van verlengingsbeslissingen;
 • Een zelfstandige rechtspositie: goed geregeld?

Ten aanzien van deze onderwerpen zal tevens worden besproken hoe jongeren dit zelf ervaren.

Spreker
mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf LLM
10:40 - 11:15
Licht verstandelijke beperking (LVB) in de gesloten jeugdhulp

Een jongere met een licht verstandelijke beperking (LVB) - en vaak dito ouders - verlangt een specifieke benadering, ook in de gesloten jeugdzorg. Bijvoorbeeld het gebruik van inclusieve taal.

 • Korte schets van aanmelding tot nazorg; de schemagerichte benadering voor jongeren en hun ouders binnen een instelling voor JeugdzorgPlus
 • Enkele knelpunten voor jongeren en hun hulpverleners rondom de procedure en uitvoering van de hulp binnen het gesloten kader
Spreker
Peter van der Sanden
11:15 - 11:35
Pauze
11:35 - 12:10
Rol van de gezinsvoogd

Een gezinsvoogd voert kinderbeschermingsmaatregelen uit in een justitieel kader aan minderjarigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling. Deze bemoeienis heeft een wettelijk verplichtend karakter en vindt onder andere plaats op basis van een uitspraak van de kinderrechter.Het aanvragen van (spoed)machtigingengesloten jeugdzorg voor minderjarigen is een taak van de gezinsvoogd.

Spreker
Lisa Ezinga
12:10 - 12:45
Focus op preventie van gesloten jeugdzorg
 • Gesloten behandeling inzetten binnen ambulante trajecten
 • Onze preventieve taak en het werken met voorwaardelijke machtigingen
 • De methodiek om tot schorsing van de machtigingen over te kunnen gaan
Sprekers
Antiena Hilbrandie
mr. Sanne Bolt
12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 14:20
De kinderrechter en de gesloten jeugdhulp
 • De machtiging gesloten buiten de ots
 • De machtiging en de voorlopige hechtenis
 • De instemmingsverklaring
 • De jeugdige onder de 12 jaar
 • Diverse uitdagingen
 • De voorwaardelijke machtiging en de schorsing
Spreker
mr. Ellen van Kalveen
14:20 - 14:55
Positie van de advocaat in de hele procedure
 • Wat verwacht een jongere van een advocaat?
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden
 • Praktijkervaringen
Spreker
mr. drs. Marije Jeltes
14:55 - 15:15
Pauze
15:15 - 15:50
Participatie bevorderen van jongeren bij besluitvormingsprocessen in de gesloten residentiële zorg

Alle jeugdigen hebben het recht om mee te doen en betrokken te worden bij beslissingen die hen aangaan. Dit geldt ook voor jongeren die te maken krijgen met gesloten jeugdhulp. Gelijktijdig bemoeilijkt de gesloten context het 'echt' meedoen van jongeren. In deze bijdrage zullen recente wetenschappelijke inzichten naar voren komen over hoe jongeren betrokken (kunnen) worden in gesloten jeugdhulp.

Spreker
dr. Mijntje ten Brummelaar
15:50 - 16:00
Round-up door de dagvoorzitter

Docent(en)

mr. dr. Goos Cardol
Programmaleider jeugdhulp/onderzoeker lectoraat sociale integratie Zuyd Hogeschool Goos Cardol leidt binnen het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool het onderzoeksprogramma Jeugdhulp, 'Opvoeden in het publieke domein'. Hij volgde Nederlands Recht aan de Open Universiteit en promoveerde in 2005 aan de Universiteit Tilburg op het recht op ontwikkeling van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Naast zijn functie bij Zuyd is Goos Cardol werkzaam als stafjurist bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zijn specialisaties zijn jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming en preventie huiselijk geweld. Tevens is hij bestuurslid bij de Vereniging Familie- en jeugdrecht.

mr. drs. M. (Marije) Jeltes
mr. drs. Jeltes, jeugd(straf)rechtadvocaat en jeugdcriminoloog, voorzitter Vereniging Jeugdrechtadvocaten Amsterdam, lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf LLM
Promovenda Leiden University Familierechtadvocaat BVD advocaten, Barneveld

Lisa Ezinga
Gezinsvoogd, Jeugdbescherming Gelderland

Antiena Hilbrandie
Coördinator Servicepunt JeugdhulpPlus, Elker-Het Poortje Wilster, JeugdhulpPlus

dr. Mijntje ten Brummelaar
Docent/onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen

mr. Sanne Bolt
Strategisch beleidsadviseur, Elker-Het Poortje Wilster, JeugdhulpPlus

mr. Ellen van Kalveen
Senior rechter, Rechtbank Midden-Nederland, Voorzitter expertgroep Jeugdrechters

Peter van der Sanden
Hoofd Behandeling, SJSJ Almata Ossendrecht


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Gesloten jeugdhulp in de praktijk
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
Studie uren:
7
Adres

Van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73

3905 NJ Veenendaal

Datum
Maandag 4 februari 2019
Prijs
€ 395,00
Cursusdagen
04-02-2019, 09:30 - 16:00