Cursusbank logo Bijzonder Strafrecht voor Ondersteuning

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
puntKNB:
3
puntNOAB:
3
puntNBPB/BPBI:
3
puntKBvG:
3
puntMfN:
3
duratie1 dag
Den Haag
399,-

Mei

19

Bijzonder Strafrecht voor Ondersteuning

Deze eendaagse cursus is speciaal vormgegeven voor degenen die ondersteuning bieden aan legal professionals werkzaam in de advocatuur, bij het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. De cursus is bedoeld voor ondersteuners die een verdiepingsslag willen maken en die kennis van het bijzonder strafrecht willen opdoen of uitbreiden. Gedurende de dag bestaat voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen, het inbrengen van casussen en voorleggen van dilemma’s.


Programma

Woensdag 19 mei 2021, 9:30 uur tot 17:00 uur

Introductie

 • Plaatsing van strafrecht binnen het Nederlands recht
 • Uitgangspunten en beginselen
 • Inhoud van het bijzondere strafrecht en verschil met commuun strafrecht
 • Specifieke karakteristieken van het bijzonder strafrecht
 • Belangrijke begrippen uit de bijzonder strafrechtspraktijk, beginselen en jargon
 • Raakvlakken van bijzonder strafrecht met civiel recht en bestuursrecht

Actoren

Besproken worden de bij de handhavingsketen en strafrechtspleging betrokken personen en instanties, waaronder:

 • Verdachte (natuurlijke persoon of rechtspersoon)
 • Slachtoffer (natuurlijke persoon of rechtspersoon)
 • Advocaat
 • Opsporingsambtenaren van o.a. politie en FIOD
 • Toezichthouders van o.a. NVWA, ILT, SZW, AFM, DNB en OVV
 • Openbaar Ministerie en Officier van Justitie
 • Rechterlijke macht en rechters-(commissarissen) en raadsheren

 Etiquette

Hoe gaan de verschillende partijen en organisaties met elkaar om?

 • Cultuur binnen organisaties
 • Omgangsnormen
 • Aanspreekvormen

 

Delicten & wetten

Besproken worden de meest in de praktijk voorkomende delicten die we scharen onder het bijzonder strafrecht en de daarbij behorende wetten, waaronder:

 • Wetboek van Strafrecht (Sr)
 • Wet op de economische delicten (WED)
 • Wet Milieubeheer (Wm)
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Valsheid in geschrifte
 • Witwassen
 • Oplichting
 • Omkoping
 • Faillissementsfraude
 • Milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden
 • Fiscale delicten

 

Toezicht en bestuursrechtelijke handhaving 

Wat is het verschil tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, wanneer wordt voor welke weg gekozen en wanneer kunnen parallel lopen?

 • Toezichthouders
 • Bevoegdheden
 • Toezicht vs. opsporing
 • Sfeerovergang

Fasen strafrechtspleging  

Tijdens dit onderdeel komen de verschillende fasen van een strafrechtelijk onderzoek aan bod, van aangifte of melding tot en met (eventueel) rechterlijk vonnis. Hierbij worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:

 • Opsporing (vooronderzoek)
 • Bevoegdheden van opsporingsautoriteiten
 • Vrijheidsbenemende dwangmiddelen (aanhouding, voorlopige hechtenis, inverzekeringstelling, gevangenneming en bewaring)  
 • Procedure vanaf de rechtbank tot en met de Hoge Raad
 • Buitengerechtelijke afdoening
 • Ontnemingsprocedure

Strafrechtelijke procedures

Welke procedures kunnen binnen een strafzaak worden gevoerd, waarom, wanneer en binnen welke termijn dienen welke stukken ingediend te worden?

 • Bezwaarschriftprocedures
 • Beklagprocedures
 • Rekestprocedures
 • Verzet

Rechterlijk beslisschema

Besproken wordt het rechterlijk beslisschema van de artikelen 348 en 350 Sv met enkele belangrijke leerstukken, zoals:

 • Opzet
 • Schuld
 • Deelnemingsvormen
 • Pleitbaar standpunt

Gedragsregels

Wat zijn de kaders waarbinnen de betrokken actoren dienen te handelen en op basis waarvan maken zij onder meer hun keuzes?

 • Tuchtrecht advocaten
 • Gedragsregels overige partijen
 • Verschoningsrecht en vertrouwelijkheid
 • Verschillende ethische dilemma’s van de verschillende actoren uit de praktijk

Varia

Deelnemers hebben tijdens het laatste onderdeel van de cursus de gelegenheid om

 • vragen te stellen (voor zover die gedurende de dag nog niet zijn beantwoord)
 • casussen in te brengen en/of
 • dilemma’s voor te leggen.

Afsluiting met borrel


Docent(en)


Details

Cursusaanbieder
BijzonderStrafrecht.nl Academie
Cursustitel
Bijzonder Strafrecht voor Ondersteuning
Type cursus
E-learning, Webinar, Klassikaal, Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
KNB
3 punt(en)
NOAB
3 punt(en)
NBPB/BPBI
3 punt(en)
KBvG
3 punt(en)
MfN
3 punt(en)
Studie uren:
7
Adres

BijzonderStrafrecht cursuslocatie

Koninginnegracht 60

2541 AE Den Haag

Datum
Woensdag 19 mei 2021
Prijs
€ 399,00
Cursusdagen
19-05-2021, 09:30 - 17:00